REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za prenos imovine na osnovu dokumenta koji izdaje upravni organ ili sud koji priznaje imovinska prava.

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Podnosioci prijava mogu da registruju svoju imovinu.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja prijavu Direkciji za katastar, geodeziju i imovinu. Kompetentan advokat ce je pregledati i doneti odluku o prijavi. Ako je prijava nepotpuna, izdaje se obaveštenje o popunjavanju prijave (rok za popunjavanje je 5 radnih dana). Po donošenju odluke, predmet je objavljen za period od 5 radnih dana. Ako gradani ne ulože prigovore o imovini, imovina i novi vlasnik se upisuju u KKGS (Kosovski katastarski i geodetski sistem).

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Konacna odluka.

Potrebne informacije

  • Ime (ime roditelja) prezime
  • Licni broj
  • Opšti podaci (adresa, kontakt podaci itd.)
  • Detalji prethodnog vlasnika (opšti podaci)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Sudska odluka / sudska nagodba / presuda. (Originalna)
  • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
  • Uverenje o imovini (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena