REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za registrovanje prava na korišcenje

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Podnosilac prijave može preneti imovinu na osnovu sporazuma o korišcenju-davanju u zakup.

Opis: Podnosilac prijave koji je uzeo u privremeno korišcenje javnu/državnu imovinu podnosi zahtev pri Direkciji za katastar, geodeziju i imovinu za privremeni prenos vlasništva na osnovu sporazuma o korišcenju javne/državne imovine (uzimanje u zakup). Kompetentni advokat ce pregledati zahtev i doneti odluku. Zahtev je javan 5 dana i ukoliko nema pritužbi gradana kojih se tice naznacena imovina i promena vlasništva, registruje se pri KKZIS (Kosovskom katastarskom zemljišnom informacionom sistemu).

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Vremensko ogranicenje koje se tice trajanja ugovora o davanju u zakup.

Potrebne informacije

  • Ime (ime roditelja) prezime
  • Licni broj
  • Opšti podaci (adresa, kontakt podaci itd.)
  • Detalji prethodnog vlasnika (opšti podaci)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Ugovor o transakciji (Originalna)
  • Uverenje o imovini (NEMA)
  • Administrativni poreski listici (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena