REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Postupak utvrdivanja prava o službenosti prolaza

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Upisuje se pravo o službenosti prolaza Proces omogucavanja drugog vlasnika imovine da vrši korišcenje iste.

Opis: Podnosilac prijave podnosi prijavu Direkciji za katastar, geodeziju i imovinu za registrovanje prava o službenosti prolaza sa prethodno utvrdenom sudskom presudom. Odreduje se samo pravo o službenosti prolaza i vremensko ogranicenje. Registracija obuhvata opis parcela (predmetni deo).

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Vremensko ogranicenje odreduje sud u skladu sa zahtevom.

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Licni broj
  • Opšti podaci (adresa, kontakt podaci itd.)
  • Kontakt podaci

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

  • Konacna odluka nadležnog suda (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena