REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za unošenje ispravke u katastarski registar (tehnicka ili materijalna greška)

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Podnosilac prijave može ispraviti podatke o imovini u slucajevima materijalnih i/ili tehnickih grešaka.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja prijavu Direkciji za katastar, geodeziju i imovinu. Nakon što dokumentaciju proveri službenik, isti donosi odluku (ponekad cak i u prisustvu dva ili više podnosilaca prijava) i upisuje je u knjige katastra nepokretnosti. Ispravka se vrši cak i bez prijave gradana ako tehnicku grešku uoci katastarski službenik. )

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime (ime roditelja) prezime
  • Licni broj
  • Opšti podaci (adresa, kontakt podaci itd.)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 10

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Potvrda / Odluka opšteg upravnog tela (jedinice) (Originalna)
  • Izvod iz maticne knjige rodenih / umrlih / vencanih (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena