REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kërkesë për ndarjen e parcelave (krijimi i parcelave të reja)

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Cilj: Regjistrimi i parcelës së re dhe ndërrimi i titullarit të të njejtës, në bazë të ndarjes fizike të parcelës ekzistuese.

Opis: Pala e bënë kërkesën në Drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, për pjestim fizik. Nëse dokumentacioni është i kompletuar lënda shqyrtohet nga zyrtari ligjor dhe pasi lëshohet pëlqimi për pjestim fizik bëhet regjistrimi i parcelave në regjistrin e zonës kadastrale për të cilën është aplikuar. Nga pala kërkohet të bëjë kontratën mbi ndarjen fizike për ndërrimin e titullarit të pronës.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Përhershëm

Potrebne informacije

  • Emri (emri i Prindit), Mbiemri
  • Numri personal
  • Informatat e përgjithshme (adresa, kontakt informatat, etj)
  • Të dhënat mbi pronarin e mëparshëm (informatat e përgjithshme)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Pëlqimi i drejtorisë së Urbanizmit (Origjinal, Kopje e vertetuar)
  • Kopja e planit me propozim për ndarje fizike (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena