REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za podelu parcela (stvaranje novih parcela)

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Registracija nove parcele i promena vlasnika iste na osnovu fizicke podele postojece parcele.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja prijavu za fizicku podelu Direkciji za katastar, geodeziju i imovinu. Ako je dokumentacija potpuna, zahtev pregleda pravni službenik i nakon izdavanja saglasnosti za fizicku podelu, parcele se upisuju u registar katastarske zone na koju se odnosi prijava. Podnosilac prijave je u obavezi da pripremi sporazum o fizickoj podeli za promenu vlasnika imovine.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime (ime roditelja) prezime
  • Licni broj
  • Opšti podaci (adresa, kontakt podaci itd.)
  • Detalji prethodnog vlasnika (opšti podaci)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Saglasnost Odseka za urbanizam (Originalna, Kopija)
  • Kopija plana sa predlogom za fizicko odvajanje (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena