REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za registraciju objekta u registru tapija nepokretne imovine (katastarska merenja i registracija u katastru)

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Gradanin (pravno lice) može registrovati stambeni ili poslovni objekat.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja prijavu za registrovanje objekta Direkciji za katastar, geodeziju i imovinu. Ako je dokumentacija potpuna, službenici upisuju delove objekta u RTP (Registar tapija nepokretnosti). Registracija zgrade prethodi registraciji delova objekta (stanovi, poslovni prostor, podrum, garaže itd.)

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime (ime roditelja) prezime
  • Licni broj
  • Opšti podaci (adresa, kontakt podaci itd.)
  • Detalji prethodnog vlasnika (opšti podaci)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o vlasništvu (Overena kopija)
  • Gradevinska dozvola (Kopija)
  • Katastarska merenja zabeležena kao jedinice (podaci o zgradi) (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena