REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za kopiju plana

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Ovim postupkom se gradaninu izdaje kopija plana.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja prijavu Direkciji za katastar, geodeziju i imovinu. Nakon placanja naknade i dostavljanja neophodnih dokumenata, izdaje se kopija plana podnosiocu prijave.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 6 meseci

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci o podnosiocu prijave
  • Licni broj

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Dokaz o uplati poreza na imovinu (Originalna)
  • Uverenje o imovini (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena