REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kërkesë për kopje të planit

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Cilj: Me anë të kësaj procedure qytetari pajiset me kopjen planit.

Opis: Pala e bënë kërkesën në Drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë. Pasi e bënë pagesën dhe e prezenton dokumentacionin e kërkuar pala pajiset me kopjen e planit.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 6 muaj

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme të palës
  • Numri personal

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Vërtetim mbi pagesën e tatimit në pronë (Origjinal)
  • Certifikata e pasurisë (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena