REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kërkesë për vërtetim që nuk është nën kujdestari dhe nuk i është marrë zotësia e veprimit

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Cilj: Qytetari pajiset me dokumentin i cili vërteton se ka të drejtë të vendosjes, që nuk i është marre zotësia e veprimit dhe që nuk është nën kujdestari.

Opis: Pala e paraqet kërkesën për marrjen e vërtetimit që nuk është nën kujdestari dhe nuk i është marrë zotësia e veprimit. Pas plotësimit të dokunetacionit të nevojshëm protokollohet kërkesa dhe pala paiset me vërtetimi.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 3 muaj

Potrebne informacije

  • Emri (emri i prindit) Mbiemri
  • Informata të përgjithshme (adresa, numri telefonit, numri personal)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena