REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za registraciju hipoteke

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Podnosilac prijave može podici kredit i uci u dozvoljeni minus.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja prijavu na prijavnici Direkcije za katastar, geodeziju i imovinu. Pravni službenik pregleda zahtev i donosi odluku o istom. Odluka navodi iznos kredita, vremenski rok otplate, godišnju kamatu, kao i prioritete prema nalogu.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Do momenta brisanja hipoteke

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Licni broj
  • Opšti podaci (adresa, kontakt podaci itd.)
  • Broj konacne odluke
  • Iznos duga
  • Prioritet - ako je na imovinu podignuta hipoteka više od jednog puta

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Obaveštenje banke o zaduženjima (ukoliko ih je bilo ranije) (Overena kopija)
  • Uverenje o imovini (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena