REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za izdavanje uverenja o finansijskoj održivosti (drugih lica, banaka ili opštine)

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Cilj: Davanje gradanima uverenja o ispunjenju svih finansijskih obaveza prema državi i licima za koje je on odgovoran u skladu sa zakonom.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev za izdavanje uverenja da ne postoje nikakve finansijske obaveze koje navodi zakon prema drugim licima (tj. obaveze prema deci, supružniku) ili druge finansijske obaveze (neplacena dugovanja prema opštini ili bankarski krediti). Zahtev se upisuje, imenuje se upravnik koji potvrduje zahtev i ako je potvrdeno da je podnosilac prijave ispunio svoje finansijske obaveze, izdaje se uverenje za koje se prijavio.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 6 meseci

Potrebne informacije

  • Ime (ime roditelja) prezime
  • Opšti podaci (adresa, broj telefona itd.)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 2

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Izvod iz maticne knjige rodenih (Overena kopija)
  • Ovlašcenje za predstavnika u slucajevima gde stranka nije prisutna (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena