REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za hitnu socijalnu pomoc

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Cilj: Materijalna pomoc za porodice sa socijalnim potrebama u slucajevima razlicitih nesreca

Opis: Gradani koji su deo grupe socijalnih slucajeva se mogu prijaviti da pokriju troškove ('hitna socijalna pomoc'), izmedu ostalog, za: troškove sahrane za clana porodice, štetu koja je nastala usled prirodnih katastrofa (požar, zemljotres, poplave) i druge hitne potrebe. Prijava zajedno sa drugim neophodnim testovima se šalju Komisiji za hitnu pomoc u Direkciji za socijalni rad na centralnom nivou (Ministarstvo rada i socijalne zaštite). Zahtevi koje odobrava komisija se vracaju CSR (Centru za socijalni rad) i podnosiocu prijave se placa iznos od 100 do 300 evra, zavisno od slucaja.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 6 meseci

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Datum rodenja
  • Licni broj
  • Mesto rodenja
  • Adresa
  • Dokazi o incidentu
  • Broj bankovnog racuna

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 21

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Potvrda slucaja (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena