REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kërkesë për certifikatën e pasurisë

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Cilj: Me anë të kësaj procedure qytetari pajiset me certifikatë për posedimin ose jo posedimin e pronës.

Opis: Pala e bënë kërkesën në Drejtorin për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë. Pasi të bënë pagesën e shërbimit dhe të dorëzon vërtetimin e tatimit pala e merr certifikatën e pasurisë.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 6 muaj

Potrebne informacije

  • Emri dhe mbiemri i palës dhe emri i prindit
  • Informatat e përgjithshme (numri telefonit, adresa)
  • Numri personal

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Vërtetim mbi pagesën e tatimit në pronë (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena