REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Uverenje da je korisnik ili nije korisnik socijalne pomoci

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Cilj: Izdavanje gradanima uverenje o korišcenju ili odsustvu korišcenja socijalne pomoci kako bi se ispunila dokumentacija koju zahteva podnosilac prijave u razne svrhe.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev za izdavanje uverenja da je korisnik socijalne pomoci u razne svrhe. Službenik potvrduje stanje i na osnovu dokaza na raspolaganju, podnosiocu prijave se izdaje uverenje da je korisnik socijalne pomoci ili da nije korisnik socijalne pomoci.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 6 meseci

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Datum rodenja
  • Licni broj
  • Mesto rodenja
  • Pol
  • Nacionalnost
  • Adresa

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena