REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kërkesë për mbrojtje nga dhuna në familje

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Cilj: Parandalimi i dhunës, mbrojtja e viktimave, ndjekja e kryesit të dhunës me masa ndëshkuese si dhe integrimi i viktimava në jetën sociale.

Opis: Kërkesën për rast të dhunës në familje mund ta paraqes kushdo (policia, shkolla , spitali, viktima, dëshmitari i dhunës). Nëse pala është e mitur, ose i mungon zotësia e veprimit caktohet kujdestari i përkohshëm. Çdo rast i dhunës familjare është i veçante andaj edhe procedurat janë të ndryshme. Në rast nevoje - menaxheri i rastit e njofton policinë për të ofruar siguri për palën; spitalin për lëndime psikofizike; mbrojtësin e viktimave për këshilla psikosociale dhe ligjore; apo shtëpinë e sigurtë.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure I pacaktuar

Potrebne informacije

  • Emri Mbiemri i personit që e ka paraqitur kërkesën dhe lidhja me viktimën dhe kryesin e dhunës (nëse kërkesa bëhet nga pala e tretë)
  • Adresa e personit që ka paraqitur rastin dhe adresa e viktimës dhe kryesit të dhunës
  • Përshkrimi i shkurtër i aktit të dhunës, dëshmitë, arsyet pse nevojitet ndërhyrja
  • Nr telefonit i personit që e paraqet kërkesën

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Vërtetimin e Mjekut mbi lëndimet trupore (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena