REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kërkesë për ndërtim të ndonjë pjese (në rrugë të caktuar) të kanalizimit të ri

Drejtoria për Shërbime Publike

Cilj: Zgjërimi i rrjetit të kanalizimit në komunë.

Opis: Pala bën kërkesën në zyrën e pranimit, kërkesa përcillet në Drejtori të Sherbimeve Publike. Zyrtari vërteton mundësinë e zgjidhjes në teren duke u bazuar në projektin e paraqitur, dhe pas shqyrtimit i kthehet përgjigja palës.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 vit

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme të palës (kontakt informatat, numri personal,etj)
  • Vendi ku kërkohet të bëhet kanalizimi i ri

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Projekti i kanalizimit të ri (Origjinal)
  • Fotografi të pjesës së rrugës për të cilën bëhet kërkesa (NUK KA)
Bezplatno

Forma nije pronadjena