REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Pëlqimi për fillim të hulumtimit për ndërtim të hidrocentraleve dhe centraleve tjera (erës, diellit, biomasës) dhe të eficencës së energjisë

Drejtoria për Shërbime Publike

Cilj: Plotësimi i disa kushteve paraprake dhe marrja e pëlqimit për fillimin e hulumtimit për mundësinë e ndërtimit të hidrocentralit-burimeve të ripërtritshme ose të eficiences së energjisë

Opis: Pala e bën kërkesën në zyrën e pranimit, kërkesa përcillet në Drejtorinë e Shërbimeve Publike e cila shqyrtohet nga ana e komisionit dhe jepet pëlqimi për fillimin e hulumtimit.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 3 vite

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme të palës (kontakt informatat, numri personal,etj)
  • Adresa e vendit ku kërkohet fillimi i hulumtimit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Projekti (Origjinal)
  • Certifikata e Biznesit (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena