REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Pëlqim për kthimin e kufomës (mbetjet mortore) nga jashtë vendit

Drejtoria për Shërbime Publike

Cilj: Kthimi i mbetjeve mortore të qytetarit të Kosovës në vendlindje.

Opis: Pala e bën kërkesën me dokumentacion të nevojshëm në zyrën e pranimit. Kërkesa shqyrtohet nga zyrtari përgjegjës i cili/e cila e jep pëlqimin fillestar para se lënda të dërgohet tek Drejtori i Drejtorisë për miratim final.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 30 ditë

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri i parashtruesit të kërkesës
  • Emri dhe Mbiemri i/e të ndjerit/ndjerës
  • Data kur bartet kufoma
  • Adresa e rivarrimit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Certifikata e vdejkes (Kopje)
  • Pëlqimi për tërheqje të kufomës (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena