REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Pëlqim për bartjen e kufomave brenda vendit

Drejtoria për Shërbime Publike

Cilj: Ndërrimi i vend-varrimit të mbetjeve mortore, zakonisht kthimi në vendin e lindjes brenda Kosovës.

Opis: Pala e bën kërkesën me dokumentacion të nevojshëm në zyrën e pranimit. Kërkesa shqyrtohet nga zyrtari përgjegjës i cili/e cila e jep pëlqimin fillestar para se lënda të dërgohet tek Drejtori i Drejtorisë për miratim final.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 30 ditë

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri i personit që e paraqet kërkesën
  • Emri dhe Mbiemri i/e të ndjerit/ndjerës
  • Data kur do të kthehet kufoma
  • Adresa e rivarrimit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Certifikata e vdejkes (Origjinal)
  • Pëlqim nga kompanitë që menaxhojnë varrezat (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena