REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kërkesa dhe ankesa të ndryshme

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Cilj: Shqyrtimi i kërkesave të ndryshme të qytetarëve që kanë të bëjnë më sektorin shëndetësorë.

Opis: Qytetari e bën kërkesen/ankesën të cilat i dorëzojnë në zyrën e pranimit, vjen lenda në drejtorat dhe pastaj shqyrtohet lenda.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 vit

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme (Adresa, numri i telefonit )

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

Bezplatno

Forma nije pronadjena