REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Razni zahtevi i pritužbe

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Cilj: Pregled raznih zahteva gradana u oblasti zdravstvene zaštite.

Opis: Gradanin podnosi zahtev/pritužbu pri Kancelariji za prijave; slucaj se prosleduje direkciji i onda prolazi pregled.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci (adresa, broj telefona)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

Bezplatno

Forma nije pronadjena