REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kërkesë për ndërtimin të ri të pikës për furnizim me ujë të pijes

Drejtoria për Shërbime Publike

Cilj: Furnizimi i rregulltë i qytetarëve me ujë duke zgjeruar rrjetin e ujësjellësit

Opis: Pala bënë kërkesën në Zyrën e Pranimit ndërsa kërkesa përcillet në Drejtorinë për Shërbime Publike. Pas shqyrtimit të kërkesës, analizimit të projektit si dhe inspektimit të terrenit zyrëtari përgjegjës e merr vendimin dhe i kthen përgjegjën palës.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 vit

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme të palës (kontakt informatat, numri personal,etj)
  • Vendi për të cilin kërkohet rrjeti i ri (pika e re) e ujësjellësit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

Bezplatno

Forma nije pronadjena