REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Saglasnost za pokretanje ispitivanja u oblasti energetske efikasnosti.

Direkcija za javne usluge

Cilj: Uštede i povecanje kolicine elektricne energije.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev za javnu rasvetu pri Kancelariji za prijave koji se onda prosleduje Direkciji za javne usluge. Zahtev pregleda nadležni službenik i onda se donosi odluka da li postoji potreba za održavanjem ili novom javnom rasvetom. Podnosilac prijave dobija odgovor o mogucem izvršenju

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 3 godine

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci o podnosiocu prijave (kontakt podaci, licni broj itd.)
  • Adresa mesta za koje se traži saglasnost za pocetak obavljanja ispitivanja o energetskoj efikasnosti

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

Bezplatno

Forma nije pronadjena