REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Pëlqimi për fillimin e hulumtimit të eficiencës së energjisë

Drejtoria për Shërbime Publike

Cilj: Ruajtja dhe rritja e furnizimit me energji elektrike.

Opis: Pala e paraqet kërkesën për ndriçim publik në zyrën e pranimit e cila kërkesë përcillet në Drejtorinë e Shërbimeve Publike. Kërkesa shqyrtohet nga zyrtari përgjegjës dhe vendoset se a ka nevojë për mirëmbajtje apo ndriçimit të ri. Palës i kthehet përgjigja për realizimin e mundshëm ose jo

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 3 vite

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme të palës (kontakt informatat, numri personal,etj)
  • Adresa e vendit të kërkesës për dhënie të pëlqimit për fillimin e hulumtimit për efiqencë të energjisë

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

Bezplatno

Forma nije pronadjena