REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za dobijanje dozvole za blokiranje puta (radovi na putu)

Direkcija za javne usluge

Cilj: Privremeno blokiranje puta na kom se obavljaju gradevinski radovi.

Opis: Podnosilac prijave podnosi zahtev Maticnoj kancelariji. Službenik za saobracajna pitanja pri Direkciji za javne usluge pregleda zahtev i izdaje podnosiocu prijave dozvolu da blokira put, te stoga osigurava da je protok saobracaja minimalan. Prosleduje se kopija dozvole Policiji Kosova.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Validnost dokumenta koji se tice roka aktivnosti

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Naziv kompanije
  • Datumi u toku kojih bi put trebalo da bude zatvoren
  • Vreme obavljanja radova
  • Naziv puta koji bi trebalo zatvoriti

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

Bezplatno

Forma nije pronadjena