REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kërkesë për leje për transport publik të personave me auto-taksi

Drejtoria për Shërbime Publike

Cilj: Pajisja e qytetarëve dhe bizneseve me leje për transport të udhëtareve.

Opis: Pala aplikon në Zyrën e Pranimit dhe kërkesa përcillet ne Drejtorinë për Sherbime Publike. Zyrtari e shqyrton kërkesën, perpilohet procesverbali për gjendjen teknike të automjetit dhe në bazë të procesverbalit lëshohet leja për ushtrimin e veprimtarisë të taksit për automjetin në fjalë.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 vit

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e kontaktit
  • Me raste, emri i taksisë

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Certifikata e biznesit (Kopje)
  • Leja e qarkullimit (Kopje)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Vërtetim që nuk ka obligimet tatimore (Origjinal)
  • Certfikatë që nuk është në hetime (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena