REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kërkesë për ndihmë financiare për sëmundje të rënda

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Cilj: Ndarja sa më e drejtë e ndihmave financiare (shuma zakonisht simbolike) si asistencë në mbulimin e shpenzimeve të shërimit, për qytatarët që vuajnë nga sëmundjet e rënda.

Opis: Pala merr aplikacionin nga dhe e plotëson atë duke ia bashkangjitur dokumentacionin mjekësor valid. Kërkesa i dërgohet Komisionit i cili e shqyrton dhe e merr vendimin. Lista e përfituesve publikohet në tabelën e shpalljeve të Kuvendit Komunal.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 vit

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme (Adresa, numri i telefonit )
  • Numri i llogarisë bankare

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Formulari për aplikim (Kopje)
  • Dokumentacioni Mjekësor (Origjinal)
  • Dokumenti identifikues (ID) (Kopje)
  • Certifikata e Lindjes (për fëmijë) (Origjinal)
  • Dokumenti i asistencës sociale (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena