REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kërkese për mirëmbajtje të ndriçimit publik dhe shtrirje të re të ndriçimit publik

Drejtoria për Shërbime Publike

Cilj: Qëllimi është mirëmbajtja e ndriçimit publik në komunë

Opis: Pala e paraqet kërkesën për ndriçim publik në Zyrën Pritëse. Kërkesa përcillet në Drejtorinë e Shërbimeve Publike ku Zyrtari përgjegjës e verifikon se a është në kuadër të mirëmbajtjes apo ndriçimit të ri dhe i kthehet qytetarit përgjegjja.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1vit

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme të palës (kontakt informatat, numri personal,etj)
  • Adresa e vendit për kërkesën për ndriçim publik

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1 vit

Potrebna dokumentacija

Bezplatno

Forma nije pronadjena