REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kërkesë për shfrytëzimin e Pallatit të Kulturës (holli për ekspozita)

Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport

Cilj: I mundësohet qytetarit shfrytëzimi i hapësirës, pronësi komunale, për aktivitete të ndryshme kulturore.

Opis: Pala e bënë kërkesën për shfrytëzimin e Sallës Solemne të Pallatit të Kulturës në Zyrën e Pranimit e cila përcillet në Drejtorinë për Kulturë, Rini e Sport. Me raste, kërkesës i bashkëngjitet projekti. Kërkesa shqyrtohet nga zyrtari përgjegjës ndërsa miratohet nga Drejtori i Drejtorisë.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 vit

Potrebne informacije

  • Emri i organizatorit
  • Qëllimi i aktivitetit
  • Data e mbajtjes së aktivitetit
  • Kohëzgjatja e aktivitetit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Me raste, certifikata e Regjistrimit të OJQ-së (Kopje)
  • Projekti i aktivitetit (Kopje)
  • Me raste, certifikata e regjistrimit të Biznesit (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena