REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za policijsku pomoc (tokom kulturnih i sportskih dogadaja, protesta itd.)

Direkcija za bezbednost i gorsku službu spašavanja

Cilj: Ovo omogucava da dogadaji budu propraceni policijskim obezbedenjem kako bi se obezbedila dovoljna javna bezbednost.

Opis: Zahtevi koje podnesu gradani, pravna lica, kompanije, sportski i kulturni centri itd. se podnose direktoru gde se razmatraju i šalju Policiji Kosova.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Do kraja dogadaja.

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Adresa i kontakt podaci lica
  • Lokacija gde ce se održati dogadaj

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • U odredenim slucajevima - potvrda o registraciji NVO-a, udruženja itd. (Za pogled)
Bezplatno

Forma nije pronadjena