REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Upotreba prostora van sportske sale (poljane i tereni: fudbal, rukomet, košarka, odbojka)

Ministarstvo kulture, omladine i sporta

Cilj: Gradani, sportski klubovi, NVO-i i škole su ovlašceni da koriste otvorene prostore sportske sale za rekreaciju i sportove.

Opis: Podnosioci prijava moraju podneti zahtev Kancelariji za prijem za korišcenje otvorenih prostorija sportske sale. Zahtev se prosleduje Direkciji za kulturu, omladinu i sport. Službenik ce pregledati zahtev i odluciti da li ce ga prihvatiti ili odbiti.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Rok važenja dokumenta koji se tice aktivnosti

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci o podnosiocu prijave (kontakt podaci)
  • Podaci o broju ucesnika itd.)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

Bezplatno

Forma nije pronadjena