REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kërkesë për shfrytëzimin e sallës së madhe të Sporteve për zhvillimin e garave zyrtare sportive.

Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport

Cilj: I mundësohet klubeve sportive, OJQ've, shoqatave, shkollave dhe tjera shfrytëzimi i sallës së madhe për mbajtjen e garave sportive.

Opis: Pala bënë kërkesën në Zyrën e Pranimit për shfrytëzim të sallës së madhe sportive për gara sportive. Kërkesa përcillet në Drejtorinë për Kulturë, Rini e Sport. Zyrtari e shqyrton kërkesën dhe e aprovon apo refuzon të njejtën.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Vlefshmëria e dokumentit e lidhur me kohëzgjatjen e aktivitetit.

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri i parashtruesit të kërkesës
  • Informatat e përgjithshme të palës (Klubit Sportiv, OJQ'së, Shoqatës, etj)
  • Informatat lidhur me kohëzgjatjen, datën, numrin e pjesëmarrësve, etj)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Me raste, certifikata e regjistrimit të OJQ''së. (Kopje)
  • Me raste, certifikata e regjistrimit të Biznesit (Kopje)
  • Me raste, certifikata e regjistrimit të Biznesit (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena