REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kërkesë për shfrytëzimin e hapësirës për reklamim në Pallatin e Sporteve

Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport

Cilj: I mundësohet firmave të bëjnë reklamimin e bizneseve.

Opis: Pala e bën kërkesën për reklamim te firmës në Zyrën e Pranimit. Kërkesa përcillet në Drejtorinë për Kulturë, Rini e Sport. Zyrtari i sektorit të sportit e shqyrton dhe e aprovon/refuzon kërkesën.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 vit

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri i parashtruesit të kërkesës
  • Të dhënat e përgjithshme mbi biznesin (emri, veprimtaria)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Certifikata e biznesit (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena