REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za korišcenje prostora sale za fiskulturu u svrhu oglašavanja

Ministarstvo kulture, omladine i sporta

Cilj: Ovo omogucava kompanijama da reklamiraju svoja preduzeca.

Opis: Podnosilac prijave može podneti prijavu reklamiranje Kancelariji za prijem. Zahtev se prosleduje Direkciji za kulturu, omladinu i sport. Službenik sportskog sektora ce razmatrati zahtev i odobriti/odbiti ga.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

  • Ime i prezime podnosioca prijave
  • Opšti podaci preduzeca (naziv, aktivnost)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena