REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kërkesë për shfrytëzimin e hapsirës së brendshme dhe të jashtme të objekteve të shkollave fillore, shkollave të mesme të ulët dhe shkollave të mesme të lartë

Drejtoria komunale e Arsimit

Cilj: I mundësohet pales shfrytëzimi I hapsirave së brendshme dhe të jashtme të objektit shkollorë.

Opis: Pala bën kërkesën në zyren e pranimit, lënda percjellet në Drejtorinë Komunale të Arsimit e cila shqyrtohet dhe jepet aprovimi ?

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri i parashtruesit të kërkesës
  • Numri i telefonit
  • Kontakt informatat
  • Datat për të cilat hapsira kërkohet për shfrytëzim

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima)

Potrebna dokumentacija

  • Leternjoftimin (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena