REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kërkesë për shfrytëzimin e Pallatit të Sporteve (salla e madhe për rekreacion)

Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport

Cilj: I mundësohet qytetarëve, klubeve sportive, OJQ've dhe shkollave shfrytëzimi i sallës së rekreacionit për rekreacion.

Opis: Pala bënë kërkesën në Zyrën e Pranimit për shfrytëzim të 'sallës për rekreacion'. Kërkesa përcillet në Drejtorinë për Kulturë, Rini e Sport. Zyrtari e shqyrton kërkesën dhe e aprovon apo refuzon të njëjtën.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Vlefshmëria e dokumentit e lidhur me kohëzgjatjen e aktivitetit.

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Emri dhe Mbiemri i parashtruesit të kërkesës (NUK KA)
  • Informatat e përgjithshme të palës (kontakt informatat) (NUK KA)
  • Informatat lidhur me numrin e pjesëmarrësve, etj) (NUK KA)
Bezplatno

Forma nije pronadjena