REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kërkesë për inspektim të rregullt të gjedheve para dhe pas therrjes në therrtoret e licencuara.

Drejtoria për Punë Inspektuese

Cilj: Kontrolli i vazhdueshëm i mishit për konsum.

Opis: Pala e bënë kërkesën verbalisht apo me shkrim në Zyrën e Pranimit. Kërkesa i përcillet Drejtorisë për Inspektim ku caktohet inspektori për përcjelljen e lëndës. Inspektori e bën inspektimin dhe vulosjen e gjedheve. Puna kryhet brenda ditës.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 vit

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri
  • Emërtimi i biznesit
  • Informatat e kontaktit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Certifikata e biznesit (Per shikim)
Bezplatno

Forma nije pronadjena