REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtevi hotelskih kompanija i proizvodaca za sertifikovanje alkoholnih pica.

Direkcija za inspekcijski nadzor

Cilj: Podnosiocu prijave koji podnosi zahtev se dozvoljava da služi/proizvodi kontrolisani alkohol. Opština proverava kvalitet, ali takode starost lica koja konzumiraju ili služe alkoholna pica.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Kancelariji za prijem koji se onda prosleduje u Direkciju za inspekcijski poziv. Službenik iz sektora tržišta ili poljoprivrede ce potvrditi dali su uslovi za tu aktivnost ispunjeni. Podnosilac prijave ce dobiti pisanu odluku/sertifikat.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Adresa mesta koje se navodi u zahtevu
  • Kontakt podaci
  • Naziv poslovne organizacije
  • Imena svih zaposlenih u preduzecu i njihovi opšti podaci (fotokopija njihovih licnih karti i adrese njihovih trenutnih prebivališta)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o registraciji preduzeca (Overena kopija)
  • Identifikacione propusnice svih zaposlenih u preduzecu (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena