REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Prijava za sanitarnu saglasnost za konstrukciju/rekonstrukciju zgrade

Direkcija za inspekcijski nadzor

Cilj: Saglasnost za sanitarnu zgradu se zahteva onda kada se završi papirologija za dobijanje gradevinske dozvole.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Kancelariji za prijem koji se onda prosleduje u Direkciju za inspekcijski poziv. Nadležni inspektor sprovodi terensku inspekciju i potvrduje ispunjavanje sanitarnih uslova.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Adresa mesta koje se navodi u zahtevu
  • Kontakt podaci stranke

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Projekat izgradnje (Kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena