REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kërkesë për plotësimin e kushteve minimale higjieno-teknike, sanitare për subjektet afariste.

Drejtoria për Punë Inspektuese

Cilj: Çdo subjekt afarist të inspektohet dhe nëse i plotëson kushtet të pajiset me lejen për veprimtarinë përkatëse.

Opis: Pala e bën kërkesën në zyrën pritëse e cila përcillet në Drejtori të Punëve Inspektuese varësisht nga sektori (Inspekcioni i Tregut, Sanitare dhe i Ndërtimit - në raste të veçanta i Mjedisit, Veterinës, Bujqësisë) të cilët e bëjnë verifikimin e plotësimit të kushteve minimale higjieno-teknike, sanitare, mbrojtjes në punë dhe mbrojtjes së ambientit për nga aspekti i hapësirave punuese si dhe stabilimenteve dhe pajisjeve.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Përhershëm

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri
  • Adresa e vendit që ka të bëjë me kërkesën
  • Informatat e kontaktit
  • Emërtimi i biznesit
  • Përshkrimi i veprimtarisë

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

Bezplatno

Forma nije pronadjena