REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za korišcenje šumskog zemljišta

Direkcija za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj

Cilj: Dopuštanje upotrebe šumskog zemljišta koje je pod vlasništvom države.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Kancelariji za prijem a onda se prijava prosleduje Direkciji za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj. Zahtev se zajedno sa kompletnom dokumentacijom šalje Ministarstvu za poljoprivredu - Šumarskoj agenciji Kosova. Odgovornost je ministarstva da revidira i odobri zahtev. Direkcija za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj sprovodi monitoring upotrebe šuma samo nakon odluke ministarstva.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 5 godina

Potrebne informacije

  • Ime i prezime podnosioca prijave
  • Svrha upotrebe poljoprivrednog zemljišta
  • Kontakt podaci

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 20

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o imovini (Originalna)
  • Kopija plana (Originalna)
  • Uverenje o poslovanju (ukoliko zahtev podnosi kompanija) (Kopija)
  • Potvrda o placenom poslovnom porezu (Originalna)
  • Licna karta (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena