REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Prijava za pošumljavanje

Direkcija za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj

Cilj: Podnosiocu prijave se odobrava ili odbija pošumljavanje odredene zemljane površine (minimim 10 ari)

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Kancelariji za prijem koji se zatim prosleduje Direkciji za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj. Potrebna dokumentacija mora biti priložena uz zahtev i poslata Kosovskoj agenciji šumarstva na revidiranje. Pisani odgovor ministra se vraca sektoru za šume na opštinskom nivou koji takode obaveštava podnosioca prijave.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

  • Ime i prezime podnosioca prijave
  • Kontakt podaci
  • Licna karta

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o imovini (Originalna)
  • Kopija plana (Overena kopija)
  • Licna karta (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena