REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kërkesë për transport të masës drunore

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Cilj: I mundësohet qytetarit të bëje transportin e masës së prerë drunore në vendin e caktuar, varësisht nga destinimi i tij (për djeg'je, industrri, etj).

Opis: Pala parashtron kërkesën te punëtori i terrenit (roje pylli) me leje të prerjes dhe flepagesën. Palës i lëshohet dokumenti i kërkuar (flet-përcjellësja) brenda ditës.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 ditë

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri i parashtruesit të kërkesës

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1 ditë

Potrebna dokumentacija

  • Leja e prerjes së masës drunore (Origjinal)
  • Fletëpagesa e taksës pyjore (Origjinal)
  • Letërnjoftim (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena