REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Aplikimi për gjueti të përbashkëta nga Shoqatat e Gjuetarëve

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Cilj: I mundësohet shoqatave të gjuetarëve të aplikojnë aktivitetin e tyre rekreativo-sportiv.

Opis: Pas shpalljes së ofertës publike për shfrytëzim të vend-gjuetie të përbashkëta, nga ana e Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural dhe me pëlqimin e Ministrisë, shoqatat e gjuetarëve nga të gjitha komunat e Kosovës i dorëzojnë aplikimet . Pas shqyrtimit të dokumenteve zyrtari i përcjell ofertat e tenderimit në komision ku merret vendimi për shfrytëzim të vend-gjuetisë së përbashkët për 10 vite.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Deri në 30 vite

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri i parashtruesit të kërkesës
  • Informatat e kontaktit
  • Kushtet që i ofron shoqata bazuar në kriteret e shpalljes

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Certifikata e regjistrimit të shoqatës (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena