REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za pretvaranje obradivog zemljišta u neobradivo

Direkcija za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj

Cilj: Omogucava gradanima da izgrade postrojenje na zemlji koja ce biti pretvorena iz poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno.

Opis: Podnosilac prijave mora dostaviti zahtev Maticnoj kancelariji, koji se zatim prosleduje Direkciji za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj, kao i Direkciji za urbanizam i zaštitu životne sredine. Direkcija za urbanizam ce izvršiti inspekciju terena i proslediti dokument o proceni Direkciji za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj. Kasnije ce isti izdati odluku (sporazum) i poslati ga u pisanoj formi podnosiocu prijave.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

 • Ime i prezime podnosioca prijave
 • Prebivalište
 • Kontakt podaci
 • Licni broj

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60

Potrebna dokumentacija

 • Plan lokacije (Originalna)
 • Plan lokacije (Originalna)
 • Dokaz o vlasništvu (Originalna)
 • Projekat izgradnje (Kopija)
 • Licna karta (Overena kopija)
 • Dokaz o placenim porezima (Originalna)
 • Dokument iz opštinskih kompanija koji dokazuje mogucu vezu sa infrastrukturom (PTK, SDEE, vodovod, grejanje, opštinske uslužne kompanije itd.) (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena