REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Vërtetim i ç'lajmërimit të vendbanimit

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Cilj: Ç'regjistrimi i vendbanimit për të bërë regjistrimin e vendbanimit të ri.

Opis: Pala bën kërkesën për ç'lajmërim te vendbanimit në Zyrën e Gjendjes Civile. Palës i kërkohet numri personal dhe zyrtari e bën ç'lajmrimin e vendbanimit në sistemin elektronik të gjendjes civile.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Përhershëm

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri
  • Numri Personal
  • Data e lindjes
  • Gjininë
  • Vendin e lindjes
  • Vendbanimin e vjetër
  • Vendbanimin e ri
  • Shtetesinë
  • Gjendjen Martesore

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena