REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Gjetja / pajisja me dokument nga Arkiva

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Cilj: Qytetari pajiset me kopjen e lëndës e cila vetëm është arkivuar. E njëjta edhe legalizohet për tu përdorur për nevojat e qytetarit.

Opis: Pala e bënë kërkesën në zyrën e pranimit. Zyrtari i arkivës e kërkon lëndën në bazë të vitit. Nëse lënda është vjetër dhe nuk ka shënime pala duhet të kërkoj në arkivën ndërkomunal, nëse ekziston. Nëse lënda gjindet në Arkiv fotokopjohet dhe, në bazë të origjinalit legalizohet lënda te zyrtari për legalizime. Pas kësaj procedure pala pajiset me kopjen e legalizuar të lëndës.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Përhershëm

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme (Adresa, numri telefonit, numri personal, vendbanimi)
  • Viti kur është dorëzuar kërkesa /marrë vendimi
  • Emri i lëndës / kërkesës

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Kërkesa me shkrim apo verbale (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena