REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Pronalaženje/dobijanje dokumenta iz Arhive

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Gradani mogu dobiti kopiju arhiviranih dokumenata. Isti ce takode biti overeni za korišcenje po potrebi gradana.

Opis: Podnosilac prijave podnosi zahtev Maticnoj kancelariji. Službenik u arhivi ce potražiti dokument prema godini. U slucaju da je dokument star i ne postoje nikakvi zapisi podnosilac prijave može isti potražiti u meduopštinskoj arhivi, ukoliko postoje. Ukoliko se dokument pronade u arhivi, kopija ce biti napravljena i overena na osnovu originala od strane zvanicnika za overavanje. Nakon ovog postupka podnosilac prijave ce dobiti kopiju overenog dokumenta.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci (adresa, broj telefona, licni broj)
  • Godina u toku koje je podnet zahtev/doneta odluka
  • Naslov prijave/zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Pisani ili usmeni zahtev stranke (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena