REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Verifikacija razne dokumentacije iz drugih zemalja

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Potpis na stranom obrascu/dokumentu dobijen u drugoj zemlji se overava u svrhu uskladivanja sa drugom zemljom.

Opis: Podnosilac prijave može zahtevati verifikaciju dokumentau zemlji koja nije Republika Kosovo. Verifikacija ce biti izdata podnosiocu prijave i kopija dokumenta ce se zadržati i zadržati u arhivama. Verifikacija potpisa na originalnom dokumentu sa takode obavlja.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 5 godina

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci (licni broj)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Dokument mora biti overen (stranka mora biti prisutna) (Originalna)
  • Licna karta (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena