REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Legalizim i kopjes në bazë të origjinalit

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Cilj: Vërtetohet kopja e një dokumenti në bazë të dokumentit origjinal.

Opis: Pala e cila dëshiron të vërtetoj kopjet në bazë të origjinalit e sjell dokumentin origjinal dhe 2 apo më shumë kopje të atij dokumenti për ta vërtetuar. Kopjet e dokumentit legalizohen, vulosen dhe ky legalizim regjistrohet në librin e legalizimeve. Një kopje e dokumentit mbetet në arkivën e Komunës.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 5 vite

Potrebne informacije

  • Emri dhe mbiemri
  • Informata e përgjithshme (numri personal)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Dokumenti origjinal dhe kopjet e po atij dokumenti të cilat duhet legalizuar (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena