REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Overene kopije na osnovu originalnog dokumenta

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Kopija dokumenta se verifikuje na osnovu originalnog dokumenta.

Opis: Ukoliko biste želeli da utvrdite verodostojnost kopije na osnovu originala morate da donesete original i 2 ili više kopije dokumenta o kome je rec kako biste ga verifikovali. Kada su kopije dokumenta overene i pecatirane, kao takva se uvodi u dnevnik overa. Kopija dokumenta ostaje u opštinskim arhivama.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 5 godina

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci (licni broj)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Originalna dokumenta i kopije istog dokumenta moraju biti legalizovani (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena