REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Potpis legalizacije

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Verifikacija potpisa na dokumentu ili izjavi da pripadaju podnosiocu prijave.

Opis: Podnosilac prijave šalje zahtev za verifikaciju potpisa na dokumentu Maticnoj službi. Službenik ce identifikovati podnosioca prijave putem licnog dokumenta i zahtevati od podnosioca prijave da potpiše zvanicni protokol.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 5 godina

Potrebne informacije

  • Ime, prezime (ime roditelja)
  • Opšti podaci (adresa, broj telefona, licni broj)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Izjava/dokument koji mora imati overeni potpis (stranka bi trebalo da bude prisutna tokom overavanja autenticnosti) (Originalna)
  • Licna karta ili pasoš (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena